Definicja pojęć

§ 1


Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
SPRZEDAWCY - należy przez to rozumieć firmę Wrzeszcz Business Group Grzegorz Wrzeszcz, z siedzibą: ul. Spiżowa 21/1B, 53-442 Wrocław, NIP 836-171-13-47 REGON 100168831, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocław pod numerem ewidencyjnym 216041.
SKLEPIE - należy przez to rozumieć prowadzoną przez sprzedawcę w swoim portalu internetowym pod adresem www.mrbo.pl sklep internetowy;
PRODUKTY - należy przez to rozumieć znaczki, broszki i innego rodzaju drewniane wyroby,
KUPUJĄCYM - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, która dokonuje zakupu produktu w sklepie.

Informacje ogólne

§ 2


1. Sklep internetowy działający pod adresem www.mrbo.pl (dalej sklep) jest własnością firmy Wrzeszcz Business Group (sprzedawcy).
2. Regulamin określa zasady dokonywania przez sprzedawcę za pośrednictwem sklepu sprzedaży produktów kupującym.
3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
4. Adres do wszelkiej korespondencji (wymiana pism, oświadczeń, zwroty, reklamacje itp) ul. Bociana 6A/86, 31-231 Kraków.

Składanie i przyjmowanie zamówień

§ 3


1. Składanie zamówień produktow możliwe jest 24 h/dobę.
2. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku pozycji produktow znajdujących się w sklepie oraz prawidłowe wypełnienie formularza lub założenie konta z podaniem loginu i hasła i przesłanie zamówienia lub poprzez wysłanie maila z zamówieniem na adres mailowy sprzedawcy ask@mrbo.pl.
3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu lub w mailu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację kupującego, w tym w szczególności nr telefonu kontaktowego oraz adres internetowy.
4. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz kupującego.
5. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego lub odbiorcy przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.
7. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie z uwagi na brak zamówionego produktu lub zamówionej ilości egzemplarzy produktow w magazynie, sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej albo faksem powiadomi niezwłocznie kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
8. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do chwili wysłania zamówienia, przesyłając anulację pocztą elektroniczną na adres internetowy sprzedawcy ask@mrbo.pl.

Realizacja zamówień

§ 4


Realizacja zamówień następować będzie w terminie od 3 (trzech) do 5 (pięciu) dni roboczych od chwili przekazania kupującemu przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Oferta sklepu i realizacja zamówień ogranicza się do terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady dostarczania zamówień

§ 5


1. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty w sposób wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia. Produkty dostarczane są za pomocą przesyłki pocztowej POCZTA POLSKA lub INPOST.
2. Sprzedawca realizuje zamówienia po dokonaniu przedpłaty (tzw. przelewu z góry) na konto sprzedawcy (dane do przelewu kupujący otrzyma w mailu potwierdzającym zamówienie oraz dostępne one są w zakładce "Platnosci" w serwisie www.mrbo.pl).

Ceny produktow oraz opłaty należne

§ 6


1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą kupującego ceną sprzedaży poszczególnych produktow jest cena podana w sklepie w dniu złożenia zamówienia przez kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia oraz podawane są w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Do ceny zamówienia zostaną doliczone koszty przesyłki określone w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, zgodnie z wyborem kupującego.
2. W przypadku wyboru przelewu z góry koszt przesyłki pocztowej List Polecony wynosi 6,00 zł, natomiast przesyłki pocztowej INPOST 5,00 zł.
3. Sprzedawca wystawia fakturę VAT lub wystawia paragon do każdego zamówienia. Dokument księgowy obejmuje ceny produktow wraz z kosztami wysyłki. Dokument księgowy wysyłany jest kupującemu wraz z zamówieniem.

Odstąpienie od umowy oraz zasady zwrotu

§ 7


1. Jeżeli kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamawianych produktow.
2. W przypadku pozostałych kupujących, nie posiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez kupującego zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego egzemplarza produktu na adres do korespondencji w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do przesyłki zawierającej zwracany egzemplarz produktu kupujący powinien dołączyć, w celu weryfikacji, otrzymaną od sprzedawcy fakturę VAT, paragon lub inny dowód zakupu produktu u Sprzedawcy. Zwrot uiszczonej przez kupującego ceny nastąpi w sposób przez niego określony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia kupującego od umowy.
4. Zwroty zakupionych produktow należ dokonywać na adres do korespondencji: ul. Grabiszyńska 214/7, 53-235 Wrocław.

Reklamacje

§ 8


1. Kupujący składa reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych produktow drogą mailową na adres ask@mrbo.pl lub przesłane pocztą na adres siedziby sprzedawcy.
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania kupujący oczekuje od sprzedawcy.
3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub mailem) w terminie 3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez kupującego.
4. W razie uwzględnienia przez sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczonych egzemplarzy produktow kupujący zobowiązany jest zwrócić na swój koszt na adres sprzedawcy. W takim przypadku sprzedawca dostarczy kupującemu nowy niewadliwy egzemplarz produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego egzemplarza nie jest możliwe sprzedawca zwróci kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

Ochrona danych osobowych

§ 9


Rejestrując się w sklepie lub podając swoje dane w formularzu wysyłki kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów realizacji składanych zamówień. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

Newesletter

§ 10


Kupujący zakładający konto w sklepie lub wysyłający zamówienie na formularzu wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą mailową na wskazany adres mailowy informacji handlowych i reklamowych w formie Newslettera dotyczących oferowanych przez sklep produktow. Newsletter jest wysyłany tylko wtedy, gdy osoby te wyraziły w sposób wyraźny chęć jego otrzymywania. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie maila na adres mailowy ask@mrbo.pl. Adresy e-mail subskrybentów nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Postanowienia końcowe

§ 11


W przypadku, gdy kupujący posiada status konsumenta do zasad sprzedaży produktow w sklepie stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Wejście w życie i zmiana regulaminu

§ 12


Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.02.2017 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.